Hållbara konsumtionsmöster i en cirkulär ekonomi

Dagens produktions- och konsumtionsmönster är en av de största
utmaningarna för att nå miljömålen. I projektet Policia undersöks hur kombinationer av styrmedel ska utformas för att korrigera för marknadsmisslyckanden från ”vagga till vagga” längs produktens livscykel.

Syftet med Policia är, förutom att leverera granskade vetenskapliga resultat till forskarvärlden, att hjälpa Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt andra myndigheter och politiker att ta ett cirkulärt systemperspektiv och fatta klokare beslut kring styrmedels-kombinationer för cirkulär ekonomi.

Många av dagens styrmedel har införts med syftet att begränsa skador på miljön, men de borde istället riktas mot att undvika att miljöproblemen uppstår. Projektet kommer att demonstrera forskningsresultaten i två fallstudier på mobiltelefonmarknaden och fritidsbåtsmarknaden i Sverige.

- Vi vill testa hypotesen om och när en holistisk livscykelansats inom styrmedelsutformning är nödvändig för att styra produktions- och konsumtionssektorn från en linjär till cirkulär ekonomi på ett effektivt sätt. Det gäller särskilt för vissa produkt- och tjänstekategorier som har
komplex resurs- och miljöpåverkan vilka är beteendemässigt och tekniskt sammankopplade
mellan olika stadier inom livscykeln, säger Magnus Hennlock, projektledare.

Forskningen kring såväl styrmedel för cirkulär ekonomi som livscykelanalys
tog fart i mitten av 1990-talet inom olika vetenskapliga discipliner och har pågått
isolerade från varandra. Här gifts dessa samman till en integrerad cirkulär systemansats
med tvärvetenskapligt fokus på beteendeforskning och miljövetenskap.

Fakta om projektet

Policia

Samarbetspartners

  • Chalmers Tekniska
    Högskola
  • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Projektlänk