Avloppsvatten

Vi gör vattenanalyser på ett stort antal komponenter i inkommande och utgående avloppsvatten, slam och recipientvatten. Forskning utförs i vårt pilotreningsverk Hammarby Sjöstadsverk och i projekt om enskilda avlopp, men även på uppdrag från kommunala och industriella reningsverk.

Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter för att kunna följa trender i miljön. Vi studerar bland annat effektivitet av reningstekniker, utsläpp och spridning av vattenföroreningar, spridning från slam, påverkan på och upptag i biota som fisk och musslor samt i sediment. De vanligaste kemiska analyserna vi utför är bestämning av oorganiska ämnen, läkemedelsrester, flamskyddsmedel, mjukgörare i plastmaterial, fenolära ämnen och PFAS (Poly- och perfluorerade alkylsubstanser).

Biologiska tester

Biologiska och ekotoxikologiska tester används för att få svar på den samlade giftverkan i ett prov. Testerna används till exempel vid tillståndsprövningar och ger svar på om det finns en påverkan eller risk för negativa effekter till följd av kemiska ämnen i mark, sediment eller i utsläpp till vattenrecipienter. Testerna tar även hänsyn till exponering för de komplexa blandningar av olika kemiska ämnen som förekommer i miljön, så kallade kombinationseffekter. De ger också ett mått på föroreningars biotillgänglighet. Vi erbjuder både skräddarsydda testprogram och standardtester (vattenanalyser) för avloppsvatten och industriella utsläpp i vatten- och markmiljö. 

Vi erbjuder tester inom följande områden:

  • Vattenmiljöer och förorenade sediment
  • Förorenad mark
  • Hormonstörande ämnen (östrogena och androgena effekter)
OORGANISKA ANALYSER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
färgSpektrofotometer SS-EN ISO 7887 utg 2 del C modmg Pt/l310<25: 2 >25: 8%nej
KjeldahlkväveFIA SS-EN 25663 utg 1, modmg/l0.060.2 nej
TOC/DOCTOC/TN-instrument, förbränning SS-EN 1484 utg 1mg/l0.31<3: 0.3 >3: 10%ja
ORGANISKA ANALYSER
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
PCB 28PCB på GC-ECng/prov0.150.4030%ja
PCB 52PCB på GC-ECng/prov0.200.5030%ja
PCB 101PCB på GC-ECng/prov0.100.4020%ja
PCB 118PCB på GC-ECng/prov0.100.3020%ja
PCB 138PCB på GC-ECng/prov0.050.3020%ja
PCB 153PCB på GC-ECng/prov0.100.3020%ja
PCB 180PCB på GC-ECng/prov0.050.3020%ja
AntracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.020.1030%ja
Benso(a)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.6040%ja
Benso(a)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5030%ja
Benso(b)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.7030%ja
Benso(ghi)-perylenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.501.040%ja
Benso(k)-flourantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.050.4030%ja
ChrysenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.100.5520%ja
Dibenso(a,h)-antracenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.200.5030%ja
FenantrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov1250%ja
FluorantenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.401.220%ja
Indeno(cd)-pyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.802.030%ja
PyrenPAH, HPLC-fluorescensng/prov0.81.330%ja
EDTAkomplexbildare SCAN-W 11:03 (2003) modmg/l - 0.1<0.75: 0.14 >0.75: 18%ja
DTPAkomplexbildare SCAN-W 11:03 (2003) modmg/l - 0.2<0.7: 0.16 >0.7: 20%ja
AVLOPPSVATTEN/BIOGAS (SJÖSTADSVERKET)
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
ADMI färgkyvett    nej
alkalinitetkyvett    nej
aluminiumkyvett    nej
ammoniumkyvett    nej
Antimonkyvett    nej
AOX kyvett    nej
Arsenikkyvett    nej
Avsättningsbart     nej
BMP-test     nej
Blykyvett    nej
BOD5     nej
Boronkyvett    nej
Brominekyvett    nej
CODkyvett    nej
Cyanidkyvett    nej
Fenolerkyvett    nej
floridkyvett    nej
Flyktiga fettsyrorkyvett    nej
formaldehydkyvett    nej
fosfatkyvett    nej
färgkyvett    nej
glödrest     nej
guldkyvett    nej
Hydrazinkyvett    nej
Hårdhet mätt i kaliciumkyvett    nej
Jodkyvett    nej
järnkyvett    nej
Kadmiumkyvett    nej
Kaliciumkyvett    nej
kaliumkyvett    nej
klorkyvett    nej
Kloridkyvett    nej
Klorofyllkyvett    nej
konduktivitethandmätare    nej
Kopparkyvett    nej
Krom kyvett    nej
Kromatkyvett    nej
Kvicksilverkyvett    nej
Kvävekyvett    nej
Magnesiumkyvett    nej
Mangankyvett    nej
Molybdenkyvett    nej
Natriumkyvett    nej
Nickelkyvett    nej
nitratkyvett    nej
nitritkyvett    nej
Ozon kyvett    nej
Palladiumkyvett    nej
pHhandmätare    nej
Platinakyvett    nej
Redox, ORPhandmätare    nej
SAC 254nmkyvett    nej
Silikatkyvett    nej
Silverkyvett    nej
SDI silt density indexfiltreringsmetod    nej
slamvolym     nej
slamvolymsindex     nej
Sulfatkyvett    nej
Sulfidkyvett    nej
Sulfitkyvett    nej
suspenderat materialgravimetrisk    nej
syrehandmätare    nej
Tennkyvett    nej
Tensider an, kat eller oladdadekyvett    nej
TOCkyvett    nej
torrsubstans (TS)gravimetrisk    nej
totalt fosforkyvett    nej
totalt kvävekyvett    nej
Turbiditetkyvett    nej
UVT, UVA 254 nmkyvett    nej
VFA flyktiga fettsyrorkyvett    nej
Väteperoxidkyvett    nej
Zinkkyvett    nej
Läkemedel
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
AmlodipineHPLC-MS/MSng/l 8.013Nej
AtenololHPLC-MS/MSng/l 1.014Nej
BisoprololHPLC-MS/MSng/l 3.02.3Nej
CaffeineHPLC-MS/MSng/l 3.01.6Nej
CarbamazepineHPLC-MS/MSng/l 1.02.2Nej
CitalopramHPLC-MS/MSng/l 2.01.8Nej
DiclofenacHPLC-MS/MSng/l 3.01.8Nej
FluoxetineHPLC-MS/MSng/l 2.0 - Nej
FurosemideHPLC-MS/MSng/l 5.02.8Nej
HydrochlorothiazideHPLC-MS/MSng/l 7.09.3Nej
IbuprofenHPLC-MS/MSng/l 3.04Nej
KetoprofenHPLC-MS/MSng/l 4.03.8Nej
MetoprololHPLC-MS/MSng/l 1.02.2Nej
NaproxenHPLC-MS/MSng/l 5.06.2Nej
OxazepamHPLC-MS/MSng/l 2.03.9Nej
ParacetamolHPLC-MS/MSng/l 6.015Nej
PropranololHPLC-MS/MSng/l 2.04Nej
RamiprilHPLC-MS/MSng/l 5.014Nej
RanitidineHPLC-MS/MSng/l 2021Nej
RisperidoneHPLC-MS/MSng/l 4.0 - Nej
SertralineHPLC-MS/MSng/l 1.05.6Nej
SimvastatinHPLC-MS/MSng/l 1012Nej
TerbutalineHPLC-MS/MSng/l 107Nej
WarfarinHPLC-MS/MSng/l 2.00.4Nej
Hormoner
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
Estroneutgående avloppsvatten, GC-MSng/L0.10.4-Nej
β-Estradiolutgående avloppsvatten, GC-MSng/L0.20.6-Nej
Ethynylestradiolutgående avloppsvatten, GC-MSng/L0.10.4-Nej
Fenoler
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad 
4-t-oktylfenolGC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
4-iso-nonylfenol GC-MS/MS QQQng/l 2040%Nej 
2,4,6-tribromfenolGC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
PentaklorfenolGC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
TriklosanGC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
BPA GC-MS/MS QQQng/l 130%Nej 
Ftalater
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
DIBP GC-MS/MS QQQng/l 3030%Nej
DBP GC-MS/MS QQQng/l 3030%Nej
BBP GC-MS/MS QQQng/l 1030%Nej
DEHP GC-MS/MS QQQng/l 3030%Nej
DOP GC-MS/MS QQQng/l 1030%Nej
DINP GC-MS/MS QQQng/l 80 Nej
DIDP GC-MS/MS QQQng/l 80 Nej
Organiska fosfatestrar
AnalytMetodEnhetLODLOQMätosäkerhetAckrediterad
TIBP = tris(iso-butyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 230%.Nej
TBP = tributylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 230%.Nej
TCEP = tris(2-kloretyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 2030%.Nej
TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 2530%.Nej
DBPhP = di-butylfenylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 330%.Nej
DPhBP = butyldifenylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 1030%.Nej
TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 2030%.Nej
TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 1530%.Nej
TPhP = trifenylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 530%.Nej
EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 230%.Nej
TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 230%.Nej
ToCP = tris(o-kresol)fosfatGC-MS/MS QQQng/l 1030%.Nej
TCP = trikresylfosfatGC-MS/MS QQQng/l 1030%.Nej
Kontaktperson
Heléne Ejhed Tel. 010-788 65 46 E-post: helene.ejhed@ivl.se