fasad på en byggnad

Temaområden

Verksamheten för IVL Svenska Miljöinstitutet och den samfinansierade forskningen är indelad i fyra temaområden.

Inriktningen på verksamheten i temaområdena är definierad för att skapa möjligheter till dialog, samverkan och för att utveckla forskningen.

Naturresurser, klimat och miljö

Temaområdet omfattar strategier, policyer och konsekvensanalyser för ekosystem.

Här ingår användning av och miljöpåverkan på naturresurser och ekosystemtjänster. Dessutom ingår vattenförvaltning, miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av reella och industriella verksamheter, samt ekologisk kompensation.

Resurseffektiva kretslopp och konsumtion

Temaområdets inriktning är att utveckla och implementera metoder och verktyg för att stödja näringslivets och myndigheters strävan efter mer resurseffektiva produkter och en mer hållbar avfallshantering. I detta ingår nya affärsmodeller och konsumtionssätt som stödjer utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Kontakt: Elin Eriksson

Hållbar produktion och miljöteknik

Här kopplas företagens miljö- och hållbarhetsarbete till strategisk affärsutveckling. Målet är att möta företagens och samhällets behov av att analysera och utveckla en verksamhet och produktion som klarar höga miljö- och arbetsmiljökrav och som samtidigt ökar kvalitet, effektivitet och lönsamhet och skapar marknadsfördelar.

Hållbar stadsutveckling och transporter

Temaområdet spänner över samhällsbyggnadssektorns hela bredd och tar genom sitt systemperspektiv ett samlat grepp för stadsplanering och utveckling av befintlig byggd miljö och infrastruktur.

Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.