10 reformer som underlättar kommuners klimat- och miljöarbete

Detta PM är framtaget på uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Här presenteras tio förslag på områden där regering och riksdag på nationell nivå kan förändra lagstiftning eller uppdraget till statliga myndigheter på ett sådant sätt att kommunernas miljö- och klimatarbete förenklas. Förslagen är ett urval av åtgärder inom transportområdet, och det finns givetvis fler områden där reformer skulle kunna underlätta för kommunerna att bedriva ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Sammanfattning

Lagstiftning på nationell nivå styr i stor utsträckning hur kommunerna kan arbeta med frågor som rör hållbara transporter. Exempelvis regleras plan- och bygglagen, möjligheten att ta ut avgifter för parkering och delvis finansieringsmöjligheterna för cykelinfrastruktur på nationell nivå. Samtidigt ansvarar kommunerna för frågor som rör stadsbyggnad och lokal trafikplanering.

Det finns ett antal områden där mindre förändringar, initierade av regeringen, skulle kunna förenkla kommunernas miljö- och klimatarbete. Nedan följer en lista på tio reformer där ett agerande från regeringen skulle kunna underlätta kommunernas arbete med hållbara transporter och hållbar mobilitet. Varje reform innehåller ett förslag till översiktliga förändringar av lagar, förordningar eller direktiv som kan ges av regeringen. Syftet är inte att ge en heltäckande bild över vad som behövs göras, utan att ta fram tio exempel på strategiska områden där avgränsade insatser skulle kunna göra skillnad inom transportområdet. De tio reformförslagen är:


• Miljözoner för lätta fordon, där Transportstyrelsens befintliga förslag kompletteras med skärpningar i takt med att nya, skarpare utsläppsklasser, som Euro 6D, införs.
• Möjlighet att reglera trafiken på enskilda gator utifrån fordons utsläppsklass eller drivmedel.
• Särskilda cykelfartsgator där cykeln är prioriterad och möjlighet till cykling mot påbjuden färdriktning.
• Möjlighet till differentierade parkeringsavgifter för miljöfordon.
• Möjlighet att ta ut en parkeringsplatsskatt, under liknande former som trängselskatten, på kommersiella parkeringsytor.
• Bättre kunskapsunderlag för att stödja kommuner som vill arbeta med sänkta parkeringstal och hållbara mobilitetstjänster, och en uppdaterad tolkning av hur plan- och bygglagen kan användas för att reglera tillgänglighet snarare än parkering.
• Möjlighet att kräva gröna transportplaner i samband med nyexploateringar eller större ombyggnationer i kommunen.
• Uppdrag till Trafikverket att prognoser och utbyggnadsplaner i högre utsträckning ska bidra till att nationella, regionala och lokala miljömål nås.
• Möjlighet till statlig medfinansiering av åtgärder som minskar transportefterfrågan samt åtgärder som gynnar cykel- och kollektivtrafik.
• Upphandlingshjälp för miljökrav på transporter i kommunal upphandling av varor och tjänster.

Dessa reformförslag skulle kunna hjälpa kommunerna i sitt arbete med förbättrad luftkvalitet, att nå kommunala och regionala mål för ökad gång- och cykeltrafik och att på lokal nivå styra mot fordon och trafikslag med lägre utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. De möjliggör fler kommunala styrmedel som utgör ett komplement till statliga styrmedel som exempelvis fordons- och drivmedelsskatt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev