Klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt

Klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Nybyggnation står för den största delen, ungefär hälften, varför fokus hittills varit på att minska klimatpåverkan från denna. Renovering- och ombyggnadsprojekt står dock för ungefär en fjärdedel av bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan, varför samarbetet Offentliga fastigheter initierats och finansierats detta projekt.

Syftet med projektet har varit att ta fram stöd för att kunna påverka klimatpåverkan i renoverings- och ombyggnadsprojekt, både genom att öka kunskapen inom frågorna och konkret stöd avseende krav som kan ställas i upphandlingar. Till denna skrift finns även en bilaga med råd kring beslut och åtgärder som kan minska klimatpåverkan från renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Målgruppen för skriften är tjänstepersoner inom offentlig fastighetsförvaltning, så som fastighetschefer, projektchefer, förvaltare, projektledare och sakkunniga i byggprojekt.

Skriften är publicerad hos Offentliga fastigheter: https://skr.se/offentligafastigheter/publikationer/publikationer/klimatpaverkanfranrenoveringsochombyggnadsprojekt.67976.html

Prenumerera på våra nyhetsbrev