Luftkvalitet i stadsutvecklingsprocessen Del ett: Kartläggning av kommuner och länsstyrelsers arbete, samt vad som skulle gynna arbetet i framtiden

Intervjuer med kommuner och länsstyrelser har genomförts för att kartlägga hur luftkvalitetsaspekten hanteras i stadsutvecklingsprocessen. Studien visar att ett stort engagemang och intresse finns för frågan. Dock finns förbättringspotential, och ett antal förslag på hur arbetet med luftkvalitet kan gynnas i framtida stadsutveckling har identifierats.

Prenumerera på våra nyhetsbrev