Avfall

Nästan allt vi konsumerar blir en dag avfall. Vi gör kartläggningar, utvärderingar och analyser för att hantera dagens och framtidens avfallsfrågor.

Med dagens konsumtionstakt och tillväxt kommer avfallsmängderna att öka kraftigt i framtiden. Avfallshanteringen har utvecklats mycket de senaste årtiondena. I takt med att fler mål, styrmedel och åtgärder har införts har också allmänhetens miljömedvetenhet ökat. Avfall har gått från att vara bara sopor, till att ses som en värdefull resurs. Men för att möta trenden med allt större avfallsmängder måste vi växla upp ytterligare.

På IVL arbetar ett dussintal personer med avfallsfrågor. Vi har ett särskilt stort fokus på att kartlägga avfallsflöden som till exempel matavfall, texilavfall och byggavfall, samt att analysera avfallsmängder från olika typer av verksamheter.

Hinder och möjligheter

Vi gör även miljöbedömningar och ekonomiska konsekvensanalyser av avfallshanteringen, och vi utreder olika metoder för att samla in och behandla avfall. Vi arbetar mycket med styrmedelsutveckling och förser beslutsfattare med underlag. En viktig uppgift är att identifiera hinder och möjligheter för en mer hållbar konsumtion och att länka beteende till avfallshantering. Vi arbetar också med att öka sortering och materialåtervinning genom till exempel utvärdering av olika typer av insamlingssystem och producentansvar. 

Avfall berör alla

Många av våra kunder kommer från kommuner, myndigheter och företag i Sverige, men vi arbetar lika mycket på en internationell arena, framförallt med EU-finansierad forskning. Avfall berör alla och alla kan göra något för att minska avfallet, såväl industrin som kommuner och hushåll.