Hållbara värdekedjor

Det blir allt viktigare att öka hållbarheten inom hela värdekedjan. Att använda material och energi på ett effektivt sätt. Vi hjälper dig med livscykelanalyser, ekodesign med mera.

Hållbara värdekedjor handlar om att låta hållbarhetsfrågor genomsyra hela material-, design- och produktionskedjan för att säkerställa organisationers hållbarhetsaspekter.

Värdekedjeperspektivet har fått en allt större roll i organisationers verksamhetssystem och både nuvarande ledningssystem och rapporteringsramverk tar sin grund i värdekedjan. Dessutom har frågan om indirekta effekter, blivit allt större bland kunder och andra intressenter.

I takt med att värdekedjeperspektivet blir viktigare använder fler företag och organisationer livscykelanalyser som en del av sitt miljöarbete. Livscykelanalyserna används både som ett verktyg i produktutvecklingsprocessen eller dess understödjande processer och som ett kommunikationsunderlag, då fler och fler konsumenter efterfrågar bättre och mer heltäckande miljöinformation. Detta perspektiv ger oftast fördelar för både miljö och ekonomi. På IVL jobbar vi även med ekodesign vilket innebär att redan från designstadiet abeta för att produkter har så liten miljöpåverkan som möjligt genom hela sin livscykel.

Vi hjälper även myndigheter och företag att ta fram strategier för hållbarhetsarbetet.

Kontaktperson
Karin Sanne Tel. 010-788 68 66 E-post: karin.sanne@ivl.se