Hållbart samhällsbyggande

Kan vi genom renoveringar göra miljonprogramsområdena klimatsmarta och attraktiva utan att samtidigt driva upp hyrorna? Hur förtätar vi våra städer med hänsyn till allt från ekosystem till funktionella trafiklösningar?

Hållbart samhällsbyggande fångar in många frågor. Därför jobbar vi med ett systemperspektiv för att täcka allt från energisnålt byggande till resurseffektiva materialval, giftfri innemiljö, hållbar avfallshantering och mobilitet. Social hållbarhet och samverkan med de boende och stadens invånare utgör också en viktig pusselbit.

De senaste åren har IVL:s verksamhet inom hållbart samhällsbyggande vuxit betydligt. Nu arbetar ett fyrtiotal personer inom samhällsbyggnadssektorn. Vi har spetskompetens inom kemikalier, avfall, energi och vatten men även områden inom samhällsvetenskapliga discipliner så som politik, ekonomi och styrmedel. Sedan 2014 har vi ett kontor i Malmö där en stor del av vår satsning på hållbar stadsutveckling sker.

IVL fungerar som en katalysator mellan näringsliv, offentlig sektor och den akademiska världen. Vi samverkar med bygg- och fastighetssektorn lika mycket som på uppdrag av kommuner och regioner. I takt med att allt fler flyttar in till städerna ökar också betydelsen av hållbara transportsystem och därför har vi också förstärkt vår kompetens på området mobilitet.

Utöver regionala och nationella uppdrag och samarbeten deltar vi i många stora internationella och europeiska forskningsprojekt som är direkt relaterade till befintliga och planerade bostadsområden.