Föroreningar-i-marin-miljö

Föroreningar i marin miljö

Förorening av den marina miljön - från grunda vikar till djuphav - är ett utmanande problem världen över. Utöver att miljontals ton skräp hamnar i våra hav varje år utgör oljeutsläpp, föroreningar från sjöfarten och avloppsvatten från kryssningsfartyg stora föroreningskällor. Tillsammans med omfattande utsläpp från landbaserade källor innebär det risker inte bara för enskilda vattenlevande djur, utan för hela det marina ekosystemet som vi människor är helt beroende av.

Hälsotillståndet i haven är problematiskt. Mycket har förbättrats, men utmaningarna är fortfarande enorma och stora insatser behövs för att minska belastningen på haven och återställa skadad miljö. Förutom direkta skador på djurlivet kan föroreningar i marin miljö påverka viktiga ekosystemtjänster, vilket i sig medför stora ekonomiska kostnader och förluster.

IVL Svenska Miljöinstitutet jobbar brett med föroreningar i marin miljö och erbjuder olika typer av miljöutredningar med varierande frågeställningar. Vi är ledande på att utföra experimentella studier och sammanställa kunskap. Kunskap är också det första steget mot en miljöförbättrande verksamhet. Vi hjälper våra uppdragsgivare med till exempel riskbedömning av olika utsläpp eller utredning av risker med introduktion av främmande arter. Vi har även bred erfarenhet av mikroplastanalyser i bland annat vatten, sediment och biota.

Vi har ett omfattande nätverk av ledande experter för ett heltäckande kompetensstöd i planering och förvaltning av havet.

Kontaktperson
Kerstin Magnusson Tel. 010-788 69 07 E-post: kerstin.magnusson@ivl.se
Maria Granberg Tel. 010-788 65 81 E-post: maria.granberg@ivl.se
Anna-Sara Krång Tel. 010-788 69 12 E-post: anna-sara.krang@ivl.se