1. Startsida
  2. Vad säger vetenskapen
  3. Vad krävs
  4. Hållbarhetsmålen inte uppnådda
Persons in a forest

De antagna hållbarhetsmålen är långt ifrån uppnådda

Idag finns en bristande förståelse för vad som faktiskt krävs för att möta de mål som Sverige antagit och förbundit sig till, både på politisk och policynivå och i samhällsdebatten. Vi är fortfarande långt ifrån att nå Agenda 2030, de svenska miljömålen, den antagna klimatlagen och klimatmålet om noll nettoutsläpp till 2045.

Radikal minskning av utsläpp behövs

​För att nå Parisavtalets ambition om att den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader, måste dessutom de utsläpp som den totala svenska konsumtionen ger upphov till, komma ner till under ett ton per år innan 2050 (en minskning med drygt 90 procent jämfört med idag), för att därefter fortsätta att minska.

En rättvis omställning krävs

Vad det gäller sociala hållbarhetsmål ligger Sverige som helhet relativt långt framme, men ojämlikheten mellan olika sociala grupper ökar idag. Utmaningarna med ojämlikhet kan bli större beroende på hur framtiden utvecklar sig, vilket gör att de sociala målen är mycket viktiga att slå vakt om i en rättvis omställning till ett hållbart samhälle.

Investera - men också prioritera

Investeringar konsumerar resurser och leder till koldioxidutsläpp vilket i nuvarande läge med en begränsad koldioxidbudget kvar för att nå Parisavtalets mål innebär att även investeringar i hållbarare infrastruktur måste vägas mot dess resursanspråk.

För att möta hållbarhetsmålen så är minskad nyproduktion av byggnader och infrastruktur en viktig strategi för att nå klimatmålet i den byggda miljön, tillsammans med energieffektivisering och effektiviserad ytanvändning. Men vi behöver samtidigt en omfördelning av boenderesurser och yta för att motverka den ökande bostadsojämlikheten i Sverige.

För att förverkliga en hållbar framtid, oavsett scenario, krävs också att bebyggelsestrukturen ändras eller kompletteras på olika sätt beroende på vilken strategi för hållbarhet som följs för att möjliggöra den typ av utveckling som detta hållbara samhälle bygger på.