1. Startsida
  2. Vad säger vetenskapen
  3. Varför händer så lite
  4. Planering kräver att vi vet vart vi ska
Person som fotograferar

Planering kräver att vi vet vart vi ska​

Framtiden innebär förändringar. Forskning visar tydligt att det inte går att kombinera dagens utsläppsnivåer med ett stabilt framtida klimat. En framtid utan stora förändringar är därför inte möjlig. Men vi har fortfarande möjlighet att planera och styra vår väg in i en hållbar framtid – om vi vet vart vi ska.

Hur framtiden kommer att bli vet vi inte. En grundpremiss är dock att framtiden är möjlig att påverka genom bland annat politik, planering och beslutsfattande.

Stora förändringar väntar oavsett

Grunden för samhällsplanering är alltid förväntningar, antaganden och visioner om framtiden. Våra bilder av framtiden är ofta låsta vid hur världen ser ut och fungerar idag. Beslut inom samhällsplanering tas ofta baserat på prognoser som förflyttar dagens förutsättningar och förhållanden till framtiden. Vilket inte blir rättvisande då dagens samhällssystem och resursutnyttjande innebär oåterkalleliga miljöförändringar och sociala konsekvenser. Dessa kommer förändra förutsättningarna för mänsklighetens framtid på jorden. Så att väga föreslagna förändringar mot alternativet att behålla dagens läge leder fel, och är inte möjligt i praktiken.

Dagens läge är inte värdeneutralt

En svårighet med samhällsomställning är att det kommer att förändra människors vardag. Det gör för all del nästan alla förändringar av teknik, regler och infrastruktur, men det synliggörs sällan i debatten. Dagens samhällsystem ses också ofta som värdeneutralt – vilket naturligtvis inte är fallet.

Vi måste sätta visionen – vilken framtid vill vi ha?

Det finns inte bara en väg till hållbarhet, och inte bara en typ av hållbar framtid. Detta blir synligt i de fyra olika scenarierna för ett hållbart Sverige 2050. Men att planera vår väg in i en hållbar framtid förutsätter modiga politiska beslut och att medborgare, företag och samhällsinstitutioner börjar agera på nya sätt. Men för det krävs att vi vet vart vi ska. Att vi har gemensamma visioner om vilken hållbar framtid vi ska nå.