Emissionsmätningar från bussar: Euroklass VI-gasbussar och bränsledrivna värmare i elbussar

Inom ramen för ett forskningsprojekt, samfinansierat av Västtrafik och Stiftelsen IVL, har emissionerna från individuella Euroklass VI-gasbussar samt bränsledrivna värmare i elbussar karakteriserats, totalt 37 st. (20 gasbussar och 17 värmare).

En extraktiv mätmetod har använts där omgivningsluften kontinuerligt provtas och koncentrationerna av både gaser och partiklar mäts med hög tidsupplösning (≥1 Hz).

Emissionsfaktorer (EF) beräknas genom att använda kolbalansmetoden, där fullständig förbränning och en viss kolfraktion i bränslet antas. Resultaten rapporteras som föroreningarnas massa (alt. antal) per kilo förbrukat bränsle. 

Prenumerera på våra nyhetsbrev