Fartyg på havet

Fartygsemissioner

Nyligen införda regleringar av svavelinnehållet i dieseloljor för fartyg har minskat utsläppen av försurande svaveloxider. Tyvärr fortsätter dock utsläppen av kväveoxider från sjöfarten att öka. Också partikelemissioner är en angelägen fråga på grund av dess påverkan på människors hälsa.

Internationell sjöfart präglas fortfarande av svag miljölagstiftning i jämförelse med vägtrafik eller stationära källor. Men möjligheterna till förbättringar är många och det råder ingen brist på tekniska lösningar för att minska utsläppen från sjöfarten.

NOx-mätningar och NOx-certifikat

IVL har utfört ombordmätningar av fartygsemissioner sedan 1989. Vi har ackreditering för mätning av bland annat kväveoxider, svaveloxider, koldioxid, ammoniak och partiklar. Vi utfärdar också NOx-intyg som ligger till grund för Sjöfartsverkets NOx-reduktionscertifikat vilket intygar att fartyget släpper ut betydligt mindre kväveoxider än motsvarande fartyg utan avgasrening.

Efterfrågan på våra NOx-mätningar enligt ISO 8178 är stor och genom åren har IVL:s mätkampanjer lett till stora kostnadsbesparingar för rederier och deras kunder eftersom fartyg med NOx-certifikat får sänkta farledsavgifter och hamnavgifter.

Emissioner i hamnar

IVL har också lång erfarenhet av att beräkna emissioner från fartyg i hamnar. Våra beräkningsmodeller är utvecklade för att ta hänsyn till fartygens olika egenskaper, reningstekniker och styrmedel.