Bunkring av olja

Fartygsbränslen och energieffektiviseringar

Sjöfarten står inför en enorm utmaning med krav på 40-50 procent minskning av koldioxidutsläpp till 2050 jämfört med 2005 års utsläpp, samtidigt som det finns en politisk vilja att öka andelen sjötransporter.

Kraftigt ökad energieffektivisering kommer att vara avgörande för att minska utsläppen av klimatgaser. Dock visar projektioner att det globalt kommer att vara svårt att minska sjöfartens utsläpp via åtgärder som är kända idag.

LNG och LBG

Förvätskad naturgas, LNG, är ett bränsle som minskar utsläppen av luftföroreningar men vars klimatpåverkan endast är något mindre än konventionellt fartygsbränsle. Förvätskad biogas, LBG, har mycket bra klimatprestanda och kan vara ett bra alternativ till LNG. Även metanol testas nu i fullskala. I framtiden kan dessa bränslen ersättas med alternativ tillverkade från biomassa. Även utökad användning av el och vind är på gång inom sjöfarten. Ökad energieffektivisering leder både till mindre uppsläpp av klimatgaser men också renare luft i hamnstaden.

Vi hjälper dig med:

    • Jämförande analyser av olika bränslen, ofta i samband med emissionsmätningar
    • Emissionsinventeringar och åtgärdsanalyser för hamnar