Visualisering av råvaruflöden och hållbarhet för framtida svenskt skogsbruk: Från skog till produkt

Rapporten, som är framtagen inom Mistra Digital Forest, visar hur visualiseringsverktyget BioMapp kan användas för att analysera påverkan på olika aspekter av hållbarhet från tänkbara alternativa användningar av skogsråvara längs hela värdekedjan, från skog till produkt.

BioMapp kan förse beslutsfattare med de underlag de behöver för att fatta faktabaserade beslut, för ökad hållbarhet inom svensk skoglig sektor. Rapporten visar exempel på den typ av resultat som kan genereras med BioMapp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev