Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  IVL och ITT W & WW satsar 45 miljoner på återanvändning av avloppsvatten
  Brist på färskt vatten är ett växande problem i många delar av världen. IVL Svenska Miljöinstitutet gör därför en FoU-satsning tillsammans med ITT Water & Wastewater på totalt cirka 45 miljoner kronor för att utveckla tekniker som ska göra det möjligt att återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten.
 • | nyhet
  IVL och Svenskt Näringsliv i nytt samarbete om lösningar för en hållbar framtid
  Svenskt Näringsliv och IVL Svenska Miljöinstitutet inleder nu ett samarbete för att fördjupa diskussionen om hur vi kan finna lösningarna till de kommande stora utmaningarna. Projektet "Vår Värld 2034 — hållbar utveckling i en resursbegränsad värld" lanserades idag vid ett dialogmöte med näringsminister Maud Olofsson av Håkan Buskhe, VD i Saab AB och ordförande i Svenskt Näringslivs Styrelses Referensgrupp för Energi, Klimat och Miljö.
 • | nyhet
  Sverige 2050 med enbart förnybara energiresurser fullt möjligt
  IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett forskningsprojekt arbetat fram ett scenario för hur ett energisystem i Sverige — baserat på förnybara energiresurser — kan se ut 2050. Scenariot utgör ett oberoende underlag till Världsnaturfonden WWF:s rapport med titeln "Hållbar energi - 100 % förnybar energi på naturens villkor" som presenteras den 27 september.
 • | nyhet
  Sveriges största byggbolag uppmanar till användning av BASTA
  Nu gör Sveriges största byggbolag gemensam sak och uppmanar byggsektorns alla aktörer att bygga utan farliga ämnen genom att välja byggvaror som är BASTA-registrerade. BASTA är ett system, utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet i samverkan med Sveriges Byggindustrier, där byggprodukter utan farliga ämnen kan registreras.
 • | nyhet
  IVL och Innventia bidrar till miljöanpassning av indisk pappersindustri
  Tillsammans med den indiska näringslivsorganisationen Confederation of Indian Industry, CII, ska IVL Svenska Miljöinstitutet och Innventia, med stöd från Sida, bidra till miljöanpassning och effektivisering av den snabbt växande indiska massa- och pappersindustrin. IVL:s roll i projektet är att agera facilitator för att underlätta export av svensk miljöteknik till Indien.
 • | nyhet
  Nytt forskningsprogram analyserar industrins roll i klimatarbetet
  Efter sju år med forskningsprogrammet Clipore, Climate Policy Research Program, investerar nu forskningsstiftelsen Mistra 25 miljoner kronor i forskningsprogrammet INDIGO, Instrument Design for Global Climate Mitigation. IVL Svenska Miljöinstitutet blir återigen programvärd.
 • | nyhet
  IVL-forskare identifierar vägar till effektiv företagshälsovård
  Över två tredjedelar av alla anställda i Sverige har i dag tillgång till företagshälsovård. Men kopplingen mellan företagshälsovård och exempelvis sänkt sjukfrånvaro är inte alltid tydlig. IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat vad som krävs för att företagshälsovården ska kunna uppnå goda resultat.
 • | nyhet
  Ny modell beräknar kostnaden för att renovera miljonprogrammen
  Renoveringsbehovet i det befintliga bostadsbeståndet är stort, särskilt i bebyggelsen från åren 1941 till 1980 som omfattar efterkrigstiden samt det så kallade miljonprogrammet. IVL har nu tagit fram en modell för livscykelkostnadsberäkningar som kan användas för att jämföra olika energieffektiviseringsåtgärder för dessa tidstypiska byggnader. Modellen kan användas som beslutsstöd när en renoveringsprocess ska inledas och olika alternativ behöver jämföras.
 • | nyhet
  Hushållselen står nu för störst miljöpåverkan i lågenergihus
  IVL har i ett forskningsprojekt följt projektering, byggnation och drift av det första flervåningshuset i trä som har byggts enligt passivhusteknik. En livscykelanalys av byggnadens miljöpåverkan visar att koldioxidutsläppen för uppvärmning mer än halveras, sett under 60 års livslängd, jämfört med konventionella hus.
Nyhetsarkiv
Återställ