Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Processimulering kan ge säkrare och effektivare reningsverk
  I Sverige saknas formella riktlinjer för hur avloppsreningsverk ska dimensioneras. Det IVL-ledda projektet OSAR visar att ökad användning av processimulering kan väga upp flera svagheter och bidra till mer effektiva och störningståliga reningsverk.
 • | pressmeddelande
  Ny hemsida och uppdaterade kriterier ska underlätta hållbara produktval
  Nu blir det enklare att se och förstå en produkts miljöpåverkan. Basta som arbetar för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningssektorn lanserar en ny hemsida och omarbetade kriterier som ska förenkla arbetet med att bedöma och registrera bygg- och anläggningsprodukter.
 • | pressmeddelande
  Möjligheter att omvandla lokaler till bostäder undersöks i ny studie
  Vad finns det för möjligheter att omvandla lokaler till bostäder? Det ska IVL Svenska Miljöinstitutet undersöka tillsammans med Skanska och Lunds tekniska högskola i det nya forskningsprojektet Bostadisering – cirkulärt, hållbart, levande, som utgår från Göteborg.
 • | pressmeddelande
  Färdplan ska öka återvinningen av plastförpackningar
  Plasten i förpackningar som används inom verksamheter är ofta enklare att återvinna än hushållens förpackningar. Ändå materialåtervinns långt under de 50 procent som lagen säger. Ett innovationsprojekt som leds av IVL presenterar nu ett förslag till färdplan för att förbättra läget.
 • | nyhet
  Tung EU-delegation besökte Kristineberg Center
  Inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet besökte under fredagen den ständiga representationen av EU-ambassadörer, den så kallade Coreper I, den marina forskningsstationen Kristineberg Center. IVL:s Anna-Sara Krång berättade om den forskning IVL bedriver på stationen och demonstrerade pågående forskning om strandskräp.
 • | pressmeddelande
  Mätningar visar på omfattande avgasfusk
  Trots hårdare avgasregler är det fortfarande många bilar och lastbilar som släpper ut för mycket kväveoxider och partiklar. Det visar det IVL-ledda EU-projektet CARES som har genomfört omfattande avgasmätningar i europeiska städer. Kontrollerna visar också att många lastbilar har manipulerad avgasrening – ett fenomen som ökar nattetid.
 • | nyhet
  Missa inte Mission Ocean Arena i november
  Den 14–16 november är det dags för årets stora event för hållbara lösningar inom den blå näringen. Under tre dagar samlar EU-initiativet Mission Ocean Arena branschaktörer, myndigheter och investerare för att stärka utvecklingen av innovationer och lösningar för en klimatneutral och cirkulär blå ekonomi.
 • | pressmeddelande
  Forskare undersöker nya sätt för butikerna att minska matsvinnet
  Hur ska butikerna göra när det ligger en dålig lök bland de fina i nätet? Eller när en yoghurt har gått sönder i en flerförpackning? Istället för att kasta allt ska ett projekt som leds av IVL försöka hitta lösningar som gör det ekonomiskt lönsamt för butikerna att ta vara på maten som fortfarande är bra.
 • | pressmeddelande
  Ny forskningschef på IVL
  Den 14 augusti börjar Stefan Pettersson som ny forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Stefan Pettersson har en bakgrund inom fordonsindustrin och har arbetat många år som forskningsledare med fokus på elektromobilitet. Han efterträder John Munthe som efter 13 år som forskningschef valt att fortsätta i annan tjänst på IVL.
 • | nyhet
  Färjor i kollektivtrafiken utvärderas i nytt projekt
  Under flera år har olika aktörer pekat på att vattenvägen kan utnyttjas smartare för ett hållbart samhälle. Trots det tappas den möjligheten ofta bort när kollektivtrafik, cykelbanor och nya resvägar planeras. Nu undersöks frågan av en bredare konstellation bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector, Vattenbussen och KTH.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport föreslår styrmedel för minskat undervattensbuller
  Undervattensbuller i haven är ett växande miljöproblem. Ökad sjöfart och farledsarbeten påverkar djurlivet och miljön negativt. Trots det saknas effektiva åtgärder för att minska bullret. En ny rapport från IVL och Sjöfartsverket presenterar förslag på hur undervattensbuller kan hanteras på nationell nivå.
 • | pressmeddelande
  Stor potential för återvinning av kritiska råmaterial
  I dagsläget återvinns endast en mycket liten del av de kritiska råmaterial som finns i produkter i Sverige. Men potentialen finns – med politiska beslut kan återvinningen öka och resursförsörjningen säkras.
 • | nyhet
  Mer kostnadseffektiv rening av PFAS-förorenat vatten
  Rening av PFAS-förorenat vatten är en högaktuell fråga. IVL arbetar i flera projekt med att testa och utveckla olika tekniker för PFAS-rening, bland annat av förorenat vatten från avfallsanläggningar som är en källa till hur ämnena sprids i vattenmiljön.
 • | nyhet
  Grön omställning ställer nya krav på arbetsplatsen
  En hållbar arbetsmiljö är en viktig pusselbit i den gröna omställningen. När Sverige ställer om förändras både arbetsplatser och arbetsuppgifter, vilket medför nya utmaningar i arbetsmiljön. På internationella arbetsmiljödagen delar Anneli Julander, som är en av IVL:s arbetsmiljöforskare, med sig av några framtidstankar.
 • | nyhet
  IVL:s mobilitetsexpert en av Sveriges mäktigaste inom hållbarhet
  IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth har en av Sveriges viktigaste röster i debatten om ­hållbara transporter. Det menar Aktuell Hållbarhet som nu presenterar sin lista över politiker, näringslivstoppar, forskare och lobbyister som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige.
 • | nyhet
  Nytt sätt att projektera ska öka återbruket
  I ett Vinnovaprojekt ska IVL tillsammans med ett antal samarbetspartners utveckla en metod som möjliggör cirkulär projektering och en effektivare återbruksprocess. Tanken är att återbruk integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt.
 • | nyhet
  Storskalig utbyggnad av vindkraft i norr – behov och flaskhalsar
  Omställningen till fossilfri ståltillverkning, batterifabriker och elektrifieringen av transportsektorn kommer att kräva stora mängder el i Sverige. En utbyggd vindkraft framstår som den kanske viktigaste komponenten i omställningen av energisystemet, åtminstone på kort sikt. Trots det har utbyggnaden i Sverige bromsat in de senaste åren. I rapporten Vindkraft i kallt klimat har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt vilka behov i form av mark- och resursanvändning som en storskalig utbyggnad av vindkraften i norra Sverige skulle medföra och vilka flaskhalsar som finns.
 • | nyhet
  Elda rätt – och minska hälsoriskerna
  En vedeldad brasa är för många sinnebilden av hemtrevnad. Men de utsläpp av luftföroreningar, såsom partiklar och sot, som uppkommer vid eldning påverkar såväl människors hälsa som miljön. När stigande elpriser får allt fler att elda behövs ökad kunskap och information om hur onödiga luftföroreningar kan undvikas.
 • | nyhet
  Golvbranschen kan minska sina klimatutsläpp – ny metod visar hur
  Varje år installeras 25 miljoner kvadratmeter golv i Sverige. Som en del i att minska klimatpåverkan och nå målet om netto nollutsläpp till 2045 har Golvbranschen, GBR, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en metod för att beräkna utsläppen i branschen, både från dess produkter och tjänster.
 • | pressmeddelande
  Nytt forskningsprojekt ska utvärdera vätgasbussar i kallt klimat
  I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet utreda möjligheten för Luleås lokaltrafikbolag att förutom elbussar använda bränslecellsbussar som drivs på vätgas. I norra Sverige är vätgasbussar extra intressanta som alternativ eftersom de till skillnad från batteribussar inte kräver en tilläggsvärmare för uppvärmning under vintertid.
 • | nyhet
  Klimatpositiva grannskap har hela området i fokus
  I Sverige planeras det just nu för en rad nya stadsdelar, som alla har det gemensamt att de har målsättningen att bli klimatneutrala eller klimatpositiva när de står klara. Men hur vet man att en stadsdel verkligen blir klimatneutral, och hur ska man räkna och följa upp utsläpp? I projektet Klimatpositiva grannskap ska IVL Svenska Miljöinstitutet och branschinitiativet LFM30 i Malmö vidareutveckla en metod som kan användas i arbetet.
 • | nyhet
  ”Vatten är avgörande för Indiens tillväxt”
  Indien, som är ett av världens största och folkrikaste länder, står inför stora utmaningar med förorenat vatten och vattenbrist. På Världsvattendagen delar IVL:s affärsutvecklare i Indien, Rupali Deshmukh, med sig av det senaste från IVL:s arbete i Mumbai.
 • | nyhet
  Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar
  Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar, som bland annat kommer från förbränning och vägslitage, är den luftförorening som har störst negativa effekter. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.
 • | nyhet
  Projekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och behovet av styrmedel på godstransportområdet
  I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, som driftar företagsnätverket Hagainitiativet, undersöka företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter. Projektet som finansieras av Trafikverket via forsknings- och innovationssatsningen Tripple F Fossil Free Freight kommer belysa hur klimatmål och arbetet med att minska klimatutsläppen kan samverka med befintliga styrmedel och vilka nya styrmedel som behövs.
 • | pressmeddelande
  Ny studie: Så kan samhällets tillgång till kritiska råmaterial kartläggas
  Efterfrågan på metaller för klimatvänlig energiteknik kommer att öka dramatiskt de närmaste åren. Men hur mycket av dessa värdefulla metaller och mineral finns egentligen redan i omlopp? Betydande mängder resurser lämnar Europa i form av avfall och skrot, som potentiellt går att återvinna. För att få en bättre överblick har IVL inom samarbetet SMED tagit fram ett förslag på kartläggningssystem för kritiska råmaterialflöden i samhället.
 • | pressmeddelande
  Smart vattenövervakning med hjälp av ny uppfinning
  Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en uppfinning som med hjälp av sensorer och AI underlättar städernas övervakning och ger bättre beredskap att snabbt hantera olika förändringar.
 • | pressmeddelande
  Att skrota bilar i förtid inte optimalt enligt ny studie
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik har i ett forskningsprojekt studerat fördelar och nackdelar med en snabbare utskrotning av personbilar i Sverige. Enligt studien är det inte motiverat att subventionera förtida utskrotning av miljö- och trafiksäkerhetsskäl.
 • | pressmeddelande
  Stort möte om luftföroreningar samlar forskare och förhandlare från hela världen
  Luftföroreningar är den enskilt största miljörisken för människors hälsa. Den 12–16 mars samlas över 200 experter, forskare och förhandlare från hela världen i Göteborg för att stärka det internationella arbetet för bättre luftkvalitet. Mötet arrangeras inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet.
 • | pressmeddelande
  Mätningar visar höga kväveoxidutsläpp från fartyg
  Forskningsprojektet SCIPPER har mätt kväveoxidutsläppen från fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön och som måste uppfylla de senaste miljökraven för avgasrening, de så kallade IMO Tier III-reglerna. Resultaten visar att fartygen i hälften av mätningarna släpper ut betydligt mer än de förväntade nivåerna.
 • | nyhet
  Vägledning ska hjälpa bostadsföretag med klimatanpassning
  Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med Sveriges Allmännytta och fem allmännyttiga bostadsföretag ta fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning.
 • | nyhet
  Forskningsprojekt utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart
  Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? IVL deltar i EU-projektet Blue Supply Chains som ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar.
 • | pressmeddelande
  Matsvinn blir nya livsmedel i forskningsprojekt
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett initiativ som ska utveckla nya livsmedel genom att använda sidoflöden som uppstår vid produktionen av grönsaker och nötkött. Målet är att öka resurseffektiviteten och lönsamheten inom den svenska livsmedelssektorn genom att erbjuda innovativa matvaror.
 • | nyhet
  Smart City Roadshow – svensk delegation besöker tre indiska städer
  Med start i Pune, sedan vidare till Mumbai, och avslutningsvis till Panjim i Goa rör sig delegationen Smart City Roadshow. Resan är initierad av Vinnova och leds av IVL och med på resan är representanter från KTH, Lunds tekniska högskola och sex svenska företag. Målet är att stärka det svensk-indiska samarbetet med fokus på innovation och hållbara lösningar vad gäller städernas utmaningar och möjligheter.
 • | pressmeddelande
  Nätverk för cirkulärt byggande etableras i Skellefteå
  I Skellefteå ska aktörer från bygg- och fastighetsbranschen samlas i ett nätverk för cirkulärt byggande. Projektet som drivs gemensamt av Skellefteå kommun, CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet har som mål att göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen.
 • | nyhet
  Remissvar avloppsdirektivet: Bra med skärpta reningskrav men det behövs bättre helhetssyn och vetenskaplig förankring
  IVL Svenska Miljöinstitutet har lämnat sitt remissvar gällande EU-kommissionens omarbetade avloppsdirektiv. IVL välkomnar striktare krav för rening av näringsämnen samt det ökade fokuset på läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Vi efterlyser dock en tydligare vetenskaplig förankring vad gäller helhetsperspektiv och de kostnader som förslaget kommer att innebära för mindre reningsverk.
 • | pressmeddelande
  Europas kapacitet för textilåtervinning kartlagd
  Kapaciteten för att återvinna mer textil i Europa är stor. Det visar en kartläggning av ett 30-tal aktörer inom sortering och återvinning av post-konsument-textil i Europa som har gjorts inom forskningsprojektet Framtidens hållbara kläder. Aktörerna finns runtom i Europa och har lovande tekniker för att kunna ta hand om vårt textilavfall.
 • | nyhet
  Fartygens skrubbervatten giftigt redan vid mycket låga koncentrationer
  När forskare i det EU-finansierade projektet Emerge studerade effekten av skrubbervatten på vattenlevande organismer, fann de skadliga effekter redan vid mycket låga halter. Resultatet belyser problemet med fartygens avgasreningssystem – som kallas skrubbrar och som gör det möjligt för fartygen att fortsätta att använda billigare bunkerolja samtidigt som de följer reglerna för svavelutsläpp från 2020.
 • | pressmeddelande
  Tonvis med fiskeredskap förloras till sjöss varje år
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket med finansiering från Nordiska ministerrådet beräknat de årliga förlusterna av fiskeredskap i de nordiska länderna. Studien belyser en stor miljöutmaning där kunskapen generellt är låg.
 • | pressmeddelande
  Flera tunga nya samarbetspartner när IVL fortsätter leda arbetet mot matsvinn
  IVL Svenska Miljöinstitutet får fortsatt förtroende att leda arbetet i den nationella överenskommelsen Samarbete för minskat matsvinn. Samtidigt intensifieras arbetet mot matsvinn i och med att flera tunga aktörer som Ica Sverige, Axfoundation och forskningsinstitutet Rise nu går med.
 • | nyhet
  Transporter, klimat och miljö i fokus för stor vetenskapskonferens i Göteborg
  Två stora internationella transportkonferenser – International Transport and Air Pollution och Shipping and the Environment ­– slås samman till en stor vetenskaplig konferens som hålls i Göteborg senare i år. På konferensen möts forskare, industri och beslutsfattare för att diskutera de senaste framstegen och vad som krävs för att minska transportsektorns miljö- och klimatpåverkan.
Nyhetsarkiv
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen