Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | nyhet
    Metallhalterna i mossa fortsätter att minska
    För de allra flesta tungmetaller har halten i mossa minskat sedan 2005. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört på uppdrag av Naturvårds-verket. Förekomsten av de flesta metallerna följer en generell gradient med de allra lägsta halterna i fjälltrakterna och norra Sveriges inland och de högsta halterna i landets södra delar.
  • | nyhet
    Tryckta medier inte alltid klimatmässigt sämre än digitala
    Tryckta medier är inte klimatmässigt sämre än digitala. Det visar en ny studie som IVL tagit fram på uppdrag av projektet Power of Print, som drivs av Grafiska företagens förbund. - Studien visar att det är betydligt enklare att göra ett val mer klimatsmart än att göra det mest klimatsmarta valet, säger Andreas Öman på IVL.
  • | nyhet
    BASTA nomineras till Årets Kretsloppsavgiftare
    BASTA, som ägs gemensamt av IVL och Sveriges Byggindustrier, uppmärksammas tillsammans med Danielle Freilich, miljöchef på Sveriges Byggindustrier, genom en nominering till Swedish Recycling Award inom kategorin Årets Kretsloppsavgiftare.
  • | nyhet
    Ozon och stora partiklar har störst betydelse för ökad dödlighet
    Kopplingarna mellan för tidiga födslar och höjda halter av ozon är nu vetenskapligt klarlagd, berättade Bertil Forsberg, professor i Folkhälsa, Umeå universitet, vid Urbanmätnätets 25-årskonferens. Både höga ozonhalter och höga halter av grova partiklar ger dessutom ökad dödlighet bland befolkningen i stort.
  • | nyhet
    Hemsida med nyheter från det svensk-ryska samarbetet om luftvårdsfrågor
    I september lanserade det svensk-ryska samarbetsprojektet inom CLRTAP, konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar, en ny hemsida. Syftet är att nå ut till beslutsfattare och öka medvetenheten om luftföroreningars påverkan på miljön och människors hälsa.
  • | pressmeddelande
    Ny unik modelleringsmetodik för beräkning av spridning av hästallergen
    IVL Svenska Miljöinstitutet har, tillsammans med docent Lena Elfman på Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, tagit fram en ny metodik som kan användas för beräkning av spridning av hästallergen från stall. - Metodiken är helt unik både i Sverige och internationellt eftersom vi nu, efter faktiska mätningar, har definierat så kallade emissionsfaktorer, alltså utsläpp per häst, både utomhus och i stall, säger Marie Haeger Eugensson, forskare på IVL.
  • | nyhet
    IVL-metod avslöjar bussar med för höga utsläpp
    IVL Svenska Miljöinstitutet har under 2010 genomfört en serie avgasmätningar på bussar i Västsverige. Syftet var att för Västtrafiks räkning tillämpa och utvärdera en delvis ny metod för avgasmätning för att identifiera bussar som inte uppfyller de avgaskrav som Västtrafik ställer i sin trafikupphandling.