1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Biologisk mångfald
 5. Biodrivmedel och ekosystemtjänster
En bil i ett rapsfält

Biodrivmedel och ekosystemtjänster

Projektets syfte är att kartlägga, identifiera och beskriva ekosystemtjänster, och de indikatorer som bäst beskriver dem, vid en eventuell intensifiering av biodrivmedelproduktionen från svensk skog och lantbruk. De olika biodrivmedelskedjor baseras på skogsbiomassa (HVO från tallolja och metan från skogsrestprodukter) och jordbruksgrödor (etanol från vete och biodiesel från raps).

För att möjliggöra en jämförelse kommer även ekosystemtjänster som är kopplade till produktion av diesel att beskrivas. Syftet är att bidra till att öka kunskapen om biodrivmedelsproduktion och dess påverkan på ekosystemtjänster. Projektets specifika mål är att:

 • Identifiera och beskriva de ekosystemtjänster som påverkar och påverkas av en ökad svensk produktion av biodrivmedel enligt ”the Millennium Ecosystem Assessment” (MEA, 2005).
 • Identifiera lämpliga indikatorer för att bedöma förändringar i påverkan på ekosystemtjänster.
 • Föreslå ett begreppsmässigt ramverk för hur man kan inkludera ekosystemtjänstkonceptet i beslutsprocesser specifikt kopplat till biodrivmedelssektorn, baserat på existerande rekommendationer (till exempel ”DPSIR Framework”, MEA, 2005; BIP, 2010).
 • Identifiera kunskapsluckor och rekommendera framtida behov av forskning.

Projektfakta

 • Biodrivmedel och ekosystemtjänster
 • Budget: 900 000 SEK
 • Finansiär: f3
 • Samarbetspartners: SLU
 • Period: 2015 - 2016