1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Biologisk mångfald
  5. Reproducerbar analys av miljö-DNA i nationella övervakningsprogram
Two hands with protective gloves on taking a watersample from a lake, with a pipette.

Reproducerbar analys av miljö-DNA i nationella övervakningsprogram

Miljöövervakning är en viktig del av att säkra ett hållbart utnyttjande av naturresurser, men de nuvarande metoderna är ofta tidsödande. Nya tekniker som eDNA gör det möjligt att analysera biologisk mångfald i stor skala. Detta projekt ska sammanställa problem kring reproducerbarhet, men även de tekniska lösningar som kan överföras till övervakning av biologisk mångfald med hjälp av eDNA-teknik.

Nuvarande metoder för övervakning av biologisk mångfald, särskilt analys av mikroorganismer, kräver ofta tidsödande och dyra mikroskopianalyser och specialistkunskap. Det kan utgöra en flaskhals i analyskedjan från provtagning till dataanalys och utvärdering av miljöstatus. Många miljöer övervakas därför inte med den tids- och rumsupplösning som skulle behövas.

Miljö-DNA analys (eDNA) är ett kraftfullt verktyg för att skatta biologisk mångfald och för att identifiera ett stort antal organismer i en mängd olika miljöer. Tekniska framsteg inom DNA-sekvenseringområdet har gjort eDNA-metoder attraktiva för analys av biologisk mångfald i stor skala. För att denna teknologi ska nå sin fulla potential måste frågor kring reproducerbarhet, och jämförbarhet av resultat över tid och mellan studier beaktas.

Ett reproducerbart tillvägagångssätt för att analysera denna typ av data gör det möjligt att kombinera och analysera data av olika ursprung och kvalitet, till exempel när ny teknik utvecklas. Det gör det möjligt att jämföra resultat i långa tidsserier som kan genereras i storskaliga nationella övervakningsprogram.

Många av de problem kring reproducerbarhet som forskare inom biologisk mångfald står inför liknar de som förekommer inom andra forskningsområden, till exempel mjukvaruutveckling och datalogi.

Logotyp med blå bakgrund och vit text. En symbol finns nere till höger.

I detta projekt kommer vi att sammanställa en syntes av litteratur som beskriver problem kring reproducerbarhet. Vi kommer även att sammanställa tekniska lösningar från andra fält som kan överföras till övervakning av biologisk mångfald med hjälp av eDNA-teknik. Genom denna syntes kommer vi att identifiera problem gällande reproducerbarhet i eDNA -analys, belysa hur dessa hanteras för närvarande samt identifiera potentialen för kunskapsöverföring från angränsande fält som också hanterar stora datamängder.

Projektet är en del av syntesprojekten inom Digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning.

Projektfakta

  • Projektnamn: Reproducerbar analys av miljö-DNA i nationella övervakningsprogram
  • Finansiär: Naturvårdsverket (miljöforskningsanslag i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten i alla relevanta sammanhang)
  • Budget: 500 000 SEK
  • Samarbetspartners: Göteborgs universitet
  • Period: 2022 - 2022