1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Blastic ska visa plastens väg från staden till havet
En strand med hus i bakgrunden

Blastic ska visa plastens väg från staden till havet

80 procent av allt skräp som hamnar i havet kommer från land, och 60 procent av skräpet är av plast. I EU-projektet Blastic ska plastskräpets källor och spridningsvägar från staden till Östersjön kartläggas. Med hjälp av kartläggningen ska sedan en lista över identifierade och prioriterade åtgärder för att reducera nedskräpningen tas fram.

Marin nedskräpning är ett allvarligt miljöproblem. Skräpet tar inte hänsyn till länders gränser och kan färdas långt från sin ursprungliga källa. Skräpet hamnar i havet via både havsbaserade och landbaserade källor. Förutom den direkta påverkan på djurliv i havet har marin nedskräpning även ekonomiska, hälsomässiga och estetiska konsekvenser.

Marint skräp i Östersjön består huvudsakligen av plast- och förpackningsmaterial. I projektet visas hur plastavfall från städer hittar sina vägar till Östersjön och blir till marint avfall. Landbaserade källor står för merparten av det marina skräpet som tar vägar genom åar, sjöar med mera ut i havet. Projektet tar ner regionala och nationella strategier till en lokal nivå. En vägledning till kommunerna ska tas fram så att potentiella källor och spridningsvägar kan identifieras. Även möjliga åtgärder kommer att föreslås. Syftet är att stoppa tillförseln av plastskräpet vid källan.

Målet med projektet är att minska mängden inflöde av plast och andra farliga ämnen till Östersjön. Projektet är uppbyggt för att kunna expanderas efter att projektet avslutats, vilket ger förutsättningar som i slutändan bidrar till minskade farliga ämnen i Östersjön.

I EU-projekt Blastic deltar fyra länder runt Östersjön; Sverige, Finland, Lettland och Estland.
Havs- och Vattenmyndigheten delfinansierar projektet.

Projektfakta

  • BLASTIC
  • Budget: 1 016 555 EURO
  • Partners: Keep Sweden Tidy, Keep the Archipelago Tidy, Estonian Institute For Sustainable Development, Foundation for Environmental Education Latvia, Finnish Environment Institute, City of Turku, Tallinn City Government
  • Period: 2016 - 2018