Umeå Hamn fotograf uppifrån, med infälld Interreg Baltic Sea logo

Umeå hamn. Fotograf Lars Lindh. Infälld syns logon för Interreg Baltic Sea Region.

Kan vätgas bli framtidens fartygsbränsle?

Sjöfarten står inför den stora utmaningen att kraftigt minska branschens utsläpp av växthusgaser. Projektet Blue Supply Chains undersöker möjligheten att erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar samt att studera förutsättningarna för grön vätgasproduktion i Sverige.

Godstransporter mellan Europa och övriga världen, liksom transporter till och från Sverige inom Europa, sker till stor del med sjöfart. Nästan alla fartyg drivs med fossila bränslen och även om större och energieffektivare fartyg kan minska utsläppen ökar samtidigt det globala fraktbehovet.

Ska Sverige lyckas nå målen om fossilfria transporter krävs nya fartygsbränslen. Branschen står också inför ökad reglering och höjda miljö- och klimatkrav. Fossilfria bränslen blir en helt avgörande fråga. Blue Supply Chains knyter samman två viktiga forskningsområden: Sjöfartens klimatomställning och hållbara energisystem.

Projektet består av två delar:

  • En kunskapsuppbyggande studie som undersöker nuvarande och framtida fartygsbunkring i Sverige och vad som krävs för laddning och bunkring av fossilfria bränslen.
  • En undersökning kring möjligheten att introducera vätgas som bränsle för sjöfarten. Målet är att tillhandahålla underlag för beslut om fortsatt arbete.

Svensk strategi för bunkring och laddning i hamnar

Umeå står i centrum för den svenska delen av projektet som forskningsleds av IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektgruppen ingår också Umeå Energi, Umeå Hamn, Umeå kommun, Kvarken Ports, INAB och Closer Lindholmen.

I projektet undersöks hur ett framtida energisystem för sjöfarten kan se ut med hänsyn till bunkringsbehov, fartygstyper, handelsmönster, förbindelser till hamnar och anslutning till den landbaserade transportinfrastrukturen. Fokus ligger på vätgas och el, men även andra bränslen som till exempel metanol och ammoniak undersöks.

Många hamnar planerar för utbyggnad av landel. Genom att ansluta fartygen vid kaj till det lokala elnätet kan utsläppen minskas. Elektrifiering kan också vara lämpligt för att driva mindre fartyg vilket ställer ytterligare krav på god tillgänglighet på energi och effekt i hamnen. 

Produktion av vätgas som fartygsbränsle i Umeå

Vätgas är ett passande bränsle för större fartyg och långväga transporter. Blue Supply Chains ska studera marknadspotential, affärsmöjligheter, kostnader, nyttor och miljöaspekter för grön vätgasproduktion i Umeå och Sverige.

Umeå står i centrum för den svenska delen av EU-projektet som forskningsleds av IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektgruppen ingår också projektledare Closer Lindholmen, samt Umeå Energi, Umeå Hamn, Umeå kommun, Kvarken Portsoch INAB.

Blue Supply Chains genomförs med finansiering från EU-initiativet Interreg Baltic Sea Region. Den svenska delen av projektet har även finansiering från Trafikverket och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL).

Projektet omfattar alla Östersjöländer utom Ryssland. Det internationella projektet leds av Hafen Hamburg i Tyskland.

Läs mer i pressmeddelandet.


Projektfakta

  • Projektnamn: Blue Supply Chains - Svensk strategi för framtida fartygsbränslen
  • Budget: 5 090 000 SEK
  • Finansiärer: Interreg Baltic Sea Region, Trafikverket, Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL).
  • Samarbetspartners: Umeå Energi, Umeå Hamn, Umeå kommun, Kvarken Ports, INAB, Closer Lindholmen.
  • Period: 2023 - 2025

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 7. Hållbar energi för alla
  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna