1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Luft
  5. CityAirSim visar hur grönska påverkar stadsluften
Fordon som kör på en stor väg

CityAirSim ska visa hur trafik, grönska och tätt byggande påverkar stadsluften

Hur påverkar träd och buskar stadens luft? Och hur påverkar trafiken och dess utsläpp växtligheten? Hur ska man i så fall placera träd, hus och gator för att få bästa luften i staden? Ambitionen i projektet CityAirSim är att skapa en interaktiv miljö där man ska kunna ta reda på den saken.

CityAirSim har det långa namnet Visualisering och modellering av urban luftkvalitet – påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner. Det är ett treårigt tvärvetenskapligt projekt som kopplar samman biologisk och meteorologisk kunskap med modern visualiserings- och kommunikationsteknik. Arbetet sker i Göteborg och resultaten ska kunna gå att använda i hela Skandinavien.

Målet för dagens städer är att bli hållbara, gröna och täta. För att få en god luftmiljö är det centralt att förstå hur vegetation, tätare byggnadsstruktur och framtida trafiksituation påverkar luftkvaliteten, både var för sig och tillsammans.

En viktig kunskap är vad som händer på trädens eller buskens blad eller barr. Vad tas upp av partiklar och kvävedioxid, vad sköljs av? Vilka arter fungerar bäst i staden?

En annan aspekt är placeringen. Buskar kan vara barriärer mot trafikens utsläpp, men träd som sträcker sig över gatorna kan i stället göra att föroreningar inte blåser bort. Hur höga husen är och hur de är placerade i förhållande till trafiken är ytterligare parametrar att väga in.

När projektet har tagit fram dessa fakta ska resultaten visualiseras. Det kan bli i form i VR, virtual reality, där man genom glasögon blir innesluten i en konstgjord miljö. En annan möjlig metod är AR, augmented reality, som innebär att olika scenarior projiceras i den riktiga miljön. Tanken är att kunna visa hur luften påverkas om hus, växtlighet och vägar placeras på olika sätt.

Både beslutsfattare och skolungdomar ska kunna ta del av resultaten. Därför deltar stadsbyggnadskontoret i Göteborg och vetenskapscentret Universeum i projektet. Projektet leds av Göteborgs universitet i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers.

Projektfakta

  • CityAirSim – Visualisering och modellering av urban luftkvalitet – påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner
  • Budget: 9 MSEK
  • Finansiär: Formas
  • Samarbetspartners: Göteborgs universitet, Chalmers, Göteborgs stad, Melica, Mistra Urban Futures, Ramböll, Tyréns, Universeum
  • Period: 2018 - 2023