1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Energieffektiva godstransporter för att minska utsläppen
En lastbil som kör på väg

Energieffektiva godstransporter för att minska utsläppen

Energieffektivare transporter är ett viktigt medel för att nå utsläppsmålet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp till år 2030. Biodrivmedel och elektrifiering bidrar till minskade utsläpp, men transportsektorn måste samtidigt minska sitt totala energibehov. Detta projekt har som mål för att ta fram ett index för svenska godstransporters energieffektivitet.

Energieffektivitet för godstransporter mäts i energi per tonkilometer, det vill säga hur mycket drivmedel eller energi som används för att transportera ett ton gods en kilometer. Idag finns en brist på både kunskap och mätmetoder för transporters energieffektivitet. Det är till exempel inte självklart hur man jämför energieffektiviteten hos de olika transportslagen sjöfart, järnväg och vägtransporter, och det saknas ett standardiserat sätt att mäta bränsleförbrukningen hos tunga lastbilar. Sammanfattningsvis är det svårt att få en överblick över hur energibehovet ser ut för olika sektorer eller typer av transporter, vilket projektet avser att tydliggöra.

Målet i detta projekt är att ta fram ett index för svenska godstransporters energieffektivitet. Indexet kan användas både för att följa utvecklingen av energieffektivisering i transportsektorn över tiden och som underlag för transportinköpare som vill ställa krav på mer effektiva godstransporter.

Inom projektet, där IVL arbetar tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Q3 – forum för hållbara transporter, ska data samlas in över utfört transportarbete och energianvändning för olika transportslag. Parallellt kommer en modell för energiindex för godstransporter att utvecklas. Indexet avser ge en övergripande bild av utvecklingen av energieffektivitet inom transportsektorn. Projektet ska även sprida kunskap till svenska transportinköpare som vill köpa in mer energieffektiva godstransporter.

Transportinköpspanelen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där IVL och Chalmers arbetar tillsammans, är en viktig informationskälla i projektet Transportinköp och energieffektiva godstransporter, då det där finns mycket god kunskap om hur svenska transportinköpare arbetar och prioriterar.

Projektet Transportinköp och energieffektiva godstransporter är finansierat av Energimyndigheten.

Projektfakta

  • Transportinköp och energieffektiva godstransporter
  • Budget: 2,52 MSEK
  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Samarbetspartners: Chalmers tekniska högskolaQ3 – forum för hållbara transporter
  • Period: 2017 - 2019