1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Transporter
 5. Minimerad partikelbildning från smörjolja för tunga fordon
Lastbil på landsväg

Smörjoljans roll för bildning av sekundära partiklar från tunga fordon

Trafikrelaterade utsläpp kan bidra till sekundära partiklar via atmosfärkemiska processer. Smörjoljor tros ligga bakom en stor del av denna partikelbildning.

Projektet studerar hur ett hållbart transportsystem för tunga fordon bemöter problematiken runt smörjoljors effekt på sekundär partikelbildning. Fokus ligger på atmosfärisk omvandling av avgasemissioner och då särskilt smörjoljans inverkan på bildandet av primära (direktemitterade) och sekundära (bildade i atmosfären) partiklar.

Trafikrelaterade utsläpp kan bidra till sekundära partiklar via atmosfärkemiska processer såsom oxidation av emitterade ämnen som bildar SOA/SIA (sekundär organisk/oorganisk aerosol). För en modern fordonsflotta är mängden bildad SOA/SIA sannolikt mycket större än de primära utsläppen. Våra senaste resultat visar på en dominerande bränsleoberoende källa till SOA. Vår hypotes är att det är smörjolja som ger upphov till detta.

I detta arbete ingår:

 • Identifiering/kvantifiering av viktiga ämnen från smörjoljeoxidation
 • Studera påverkan av kväveoxider på den sekundära partikelbildningen från smörjolja
 • Fastlägga om smörjolja kan vara av betydelse för dagens renaste teknik
 • Ta fram möjligheter för att minimera smörjoljeeffekten

Vi kommer använda oss av högupplöst masspektrometeri med kemisk jonisation för att möjliggöra identifiering av många ämnen i gas och kondenserad fas tillsammans med en oxidationsflödesreaktor för att efterlikna atmosfärisk oxidation. Både mätningar i labb och i verklig trafik kommer att utföras.

Projektfakta

 • Hur ska risken med partikelbildning från smörjolja minimeras för att uppnå hållbara transportsystem för tunga fordon?
 • Budget: 2 993 500 SEK
 • Finansiär: FORMAS
 • Samarbetspartners: Göteborgs Universitet
 • Period: 2021 - 2023