1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Samhällsplanering för hållbart vattenbruk
En person som håller i ostron

Samhällsplanering för växande och hållbart vattenbruk

Vattenbruk är en viktig del i den blå ekonomin och en hållbar omställning av livsmedelssektorn. En mer aktiv kommunal planering behövs för att vattenbruket i Sverige ska kunna växa. Detta projekt för samman experter inom vattenbruk, tillståndsprocesser och samhällsplanering för att bättre möta framtidens behov. 

Svenska kommuner behöver bli bättre på att planera användandet av havet, särskilt vad gäller olika former av odling. Sverige har en växande vattenbrukssektor där det sker en stor utveckling av extraktiva odlingsmetoder för musslor, ostron, alger, sjöpung och andra organismer. Dessa odlingar kan förse oss med hälsosam och hållbar mat och samtidigt erbjuda ekosystemtjänster i de vatten odlingen sker. Ekosystemtjänsterna består av upptag av närsalter och ökad biologisk mångfald genom att organismerna äter av det som redan finns i vattnet och kan skapa nya livsmiljöer för vilda fiskar och andra djur. Mot bakgrund av detta pekar både EU:s och Sveriges livsmedelsstrategi ut vattenbruk som en viktig del i en hållbar omställning av livsmedelssektorn som helhet.

Kommunal fysisk planering avgörande för utvecklingen av vattenbruk

Havs- och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket har i sin handlingsplan för vattenbruket pekat ut en mer aktiv kommunal fysik planering som avgörande för att vattenbruket ska kunna växa. Samtidigt visar erfarenheterna från arbetet med så kallade blå översiktsplaner på svårigheter med att göra en bra kommunal havsplanering. Till exempel har flera ansökningar om tillstånd fått avslag trots att de lokaliserats till platser som pekats ut som lämpliga av kommunen.

Nya arbetssätt, samverkansformer och partnerskap

För att bättre förstå hur en aktiv kommunal fysisk planering av användandet av havet ser ut, driver IVL ett forskningsprojekt som för samman experter inom vattenbruk, tillståndsprocesser och samhällsplanering. Inom projektet ingår att intervjua kommunala planerare, handläggare på länsstyrelsen, odlare, med flera, för att samla olika perspektiv på hur den fysiska planeringen av havet fungerar idag. Genom att skapa större förståelse för olika aktörers perspektiv och uppdrag kan nya arbetssätt, samverkansformer och partnerskap bildas som ger bättre förutsättningar för vattenbrukssektorn att växa på ett hållbart sätt. Projektet är en del i IVL:s satsning på den blå ekonomin och Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Projektfakta

  • Projektnamn: Samhällsplanering för växande och hållbar utveckling av kust- och marin zon
  • Budget: 500 000 SEK
  • Finansiär: SIVL
  • Period: 2022 - 2023