1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Vatten
 5. Undervattensbuller från farleder
The image shows a boat in the archipelago

Undervattensbuller från farleder – styrmedel, incitament och system för att minska miljöpåverkan

Sjöfarten ökar och med detta även undervattensbuller som den sprider i haven. Detta projekt vill minska undervattensbuller och dess miljöpåverkan i svenska vatten, så att kommande miljökvalitetsnormer för undervattensbuller kan uppfyllas.

Undervattensbuller är en tilltagande miljöförorening som påverkar livet i havet, men utsläppsreglering och styrande incitament saknas. Fartyg är den dominerade källan till undervattensbuller men styrmedlen för sjöfarten är frivilliga och kända åtgärder för att minska buller implementeras sällan. Kommande miljökvalitetsnormer för undervattensbuller kommer att införa tröskelvärden.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder detta projekt och vill i samverkan med Sjöfartsverket ta fram förslag på hur undervattensbuller ska hanteras och styras på nationell nivå. Målet är att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Projektet samlar aktörer som berörs av undervattensbuller och tar fram ett förslag för hur detta mål kan nås med fokus på kontroll, uppföljning samt olika åtgärder.

IVL och Sjöfartsverket har en vision om att Sverige ska bli första land som inför incitament och åtgärder för att reducera undervattensbuller från farleder. Detta vill projektet genomföra genom att i bred samverkan mellan myndigheter, forskningsinstitutioner och näringsliv utforma ekonomiska incitament för sänkt undervattensbuller, och införa dessa i svenska farledsavgifter för fartyg. Detta stöds av forskning kring undervattensbullers miljöpåverkan och hur farleder kan anpassas för att minska denna miljöpåverkan.

Projektet är en genomförbarhetsstudie, som lägger grunden för ett framtida genomförandeprojekt. Vi kommer att undersöka:

 • Hur undervattensbuller kan införas i miljöindexet Clean Shipping Index, så att tysta fartyg premieras via lägre farledsavgifter.
 • Hur en hantering och reglering av undervattensbuller kan utformas så att den blir accepterad av alla aktörer, relevant och effektiv.
 • Hur farleder i grunda vatten kan utformas så att spridningen av undervattensbuller reduceras.
 • Hur forskningen i undervattensbuller från fartyg och miljöeffekterna av detta behöver kompletteras för att utgöra ett gott underlag för framtida reglering.

Projektfakta

 • Undervattensbuller från farleder – styrmedel, incitament och system för att minska miljöpåverkan
 • Budget: 1,5 MSEK
 • Finansiär: Formas
 • Samarbetspartners: Sjöfartsverket
 • Period: 2021 - 2023