1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Vattenföringsmätning med drönare
En drönare analyserar vatten

Vattenföringsmätning med drönare

Tillförlitliga vattenföringsdata är grundläggande för att dra rätt slutsatser både inom hydrologisk forskning och för samhällets vattenhantering. Traditionell vattenföringsmätning baseras på empiriska metoder, så kallade avbördningskurvor, som beskriver sambandet mellan vattennivå och vattenföring vid en vattendragssektion.

Att ta fram avbördningskurvor är både tidskrävande och kostsamt, och det kan i många fall leda till stor dataosäkerhet. Dessa dataosäkerheter kan i sin tur fortplantas till felaktiga vetenskapliga slutsatser och kostsamma konsekvenser för samhället.

Projektets mål är att använda drönarteknik tillsammans med hydraulisk modellering av avbördningskurvor för att begränsa osäkerhet i vattenföringsdata och på så sätt utveckla en snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv metod för att mäta vattenflöden.

Vattenflödet i en vattendragssektion bestäms inte enbart av vattennivån, utan även av vattendragets fysikaliska egenskaper samt av det hydrauliska tillståndet. Med hjälp av drönare kan man kartera både de fysikaliska egenskaperna (topografi, vegetation och strömningsmotstånd) och det hydrauliska tillståndet (vattenytans lutning och strömningshastigheten). Därigenom kan man på ett snabbt och enkelt sätt ta fram den data som behövs för att beräkna avbördningskurvor med hydraulisk modellering.

I projektet kommer vi att utvärdera hur väl den drönarbaserade metoden fungerar med hjälp av ett osäkerhetsramverk för att testa den drönarbaserade metodens potential att förbättra vattenföringsdata vid olika mätplatser.

Projektfakta

  • Vattenföringsmätning med drönare
  • Budget: 3 miljoner SEK
  • Finansiär: Formas
  • Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms universitet
  • Period: 2020 - 2023