1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-02-01] Det räcker inte längre med förnybara drivmedel för att ställa om transportsektorn
Debatt | 2023-02-01
Förbipasserande transport i en stad

Det räcker inte längre med förnybara drivmedel för att ställa om transportsektorn

Företag med höga klimatmål för sina transporter behöver inse att förnybara drivmedel inte längre är en lättillgänglig väg för minskade klimatutsläpp. Det skriver Tobias Gustavsson Binder och Anders Roth på IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Debattartikeln publicerades den 1 februari 2023, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

Rena biodrivmedel som HVO100 riskerar att bli dyra de kommande åren då efterfrågan förväntas öka i Europa. Företag med höga klimatmål för sina transporter behöver inse att förnybara drivmedel inte längre är en lättillgänglig väg för minskade klimatutsläpp. Därför behövs ett ökat fokus på dämpad efterfrågan på transporter, mer gods på järnväg och snabbare elektrifiering.

Fram till och med 2021 har ren hydrerad vegetabilisk olja, så kallad HVO100, varit en framkomlig väg för att minska klimatutsläppen från transportsektorn. Att använda ett helt förnybart drivmedel med upp till 80–90 procents reduktion av växthusgasutsläpp som HVO100 har bara gett en merkostnad på 1–2 kronor per liter. Transportköpande företag, åkerier, bussbolag och entreprenadbranschen har därför pekat ut rena biodrivmedel, inte minst HVO100, som den viktigaste åtgärden för att uppnå ambitiösa klimatmål. Detta märks inte minst i klimatfärdplanerna inom Fossilfritt Sverige.

I dag är läget annorlunda. Under hela 2022, även innan Rysslands invasion av Ukraina som ledde till stigande oljepriser, har priset för HVO100 legat cirka fem kronor högre än för vanlig diesel. Användningen av HVO100 minskade också kraftigt jämfört med 2021. Att priserna ökat beror bland annat på ökad efterfrågan i andra länder, inte minst Tyskland.

IVL Svenska Miljöinstitutet har i en ny studie undersökt hur HVO100-marknaden kan komma att utvecklas de närmsta åren. Vår slutsats är att den stora prisskillnaden troligen är här för att stanna. Det kan tyckas förvånande då en sänkt reduktionsplikt skulle kunna innebära att mer bioråvara blir tillgängligt för rena och höginblandade biodrivmedel som HVO100. Dessutom fick Sverige innan jul tillåtelse av EU-kommissionen att fortsätta skattebefria höginblandade biodrivmedel till och med 2026.

Det är dock inte bara efterfrågan på förnybara drivmedel inom Sverige som driver kostnadsutvecklingen. Genom det nya förnybartdirektivet, som är en del av EU:s klimatpaket, kommer efterfrågan på HVO och andra förnybara drivmedel sannolikt öka kraftigt i hela EU. Konkurrensen om förnybara drivmedel kommer hårdna, med högre priser som följd. Om regeringen skruvar ned reduktionsplikten, som man aviserat, kommer prisskillnaden mellan HVO100 och vanlig diesel öka ytterligare.

Företag och andra organisationer med höga klimatmål för sina transporter måste nu hitta fungerande förhållningssätt till detta nya läge. Om inte ser vi en stor risk att många väljer att minska sina ambitioner för biodrivmedel utan att öka ambitionen när det gäller andra klimatåtgärder. Vår slutsats är att företag och andra aktörer inom transportbranschen behöver flera parallella spår.

  • Biodrivmedel är fortsatt en av flera viktiga pusselbitar i omställningen av transportsektorn, men kan inte vara det enda eller främsta medlet för att ställa om. Exempelvis behöver flytande biogas till lastbilar användas i större utsträckning
  • Elektrifieringen av tunga transporter behöver gå snabbare. Under 2022 var knappt 3 procent av tunga nyregistrerade lastbilar eldrivna. Företag och organisationer behöver ställa krav på ökad elektrifiering, vilket kräver engagemang, samarbete med olika aktörer som markägare och acceptans av kostnader.
  • Företag behöver använda multimodala lösningar med kombination av järnväg och lastbil i större utsträckning. Transportköpande företag kan exempelvis förändra de tidskrav som ställs på transportföretagen. Med större tidsmarginaler möjliggörs fler lösningar för samlastning och multimodala lösningar som kombinerar järnvägs- och lastbilstransporter. Företagen bör se över sina försörjningskedjor även ur ett klimatperspektiv för att minska på trafikarbetet och lägga produktion och lager närmare sina marknader.

Att fler företag antar ambitiösa och frivilliga mål för sin klimatpåverkan är ett lika välkommet som nödvändigt bidrag för att de nationella och globala klimatmålen ska kunna nås. Det är dock avgörande att målen omsätts i lika ambitiösa åtgärder. Förnybara drivmedel har hittills haft en stor roll i företagens omställning av sina transporter, men med stigande priser måste företagen styra mer mot el, biogas och effektiva transportupplägg. Om detta inte görs ser vi en risk att klimatarbetet tappar tempo.

Tobias Gustavsson Binder, expert på hållbara transporter, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev