1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-02-23] Fosforjämvikten i Östersjön förskjuten - ökad risk för algblomning
Nyhet | 2012-02-23

Fosforjämvikten i Östersjön förskjuten - ökad risk för algblomning

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en inventering av hur mycket fosfor som finns lagrat på Östersjöns bottnar. Studien är den första i sitt slag som kvantitativt försöker uppskatta mängden rörlig fosfor i bottnarna genom analyser av sedimentkärnor. Resultaten visar att det generellt finns små mängder fosfor bundet till sedimenten. När mängden fosfor i bottnarna är låg finns desto mer i vattenmassan, vilket i sin tur ökar risken för algblomning.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder det EU-finansierade projektet WEBAP där förutsättningarna att på artificiell väg syresätta Östersjöns vatten med hjälp av vågdrivna pumpar studeras. I ett första steg har de djupare liggande bottnarna i egentliga Östersjöns innehåll av näringsämnet fosfor undersökts.

Resultaten från studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Air, Soil and Water Research, visar att de djupare liggande mjukbottnarna i öppna egentliga Östersjön innehåller små mängder av potentiellt rörlig fosfor. I ett friskt, syresatt system finns betydligt mer fosfor bundet till sedimenten och en mindre mängd i vattenmassan. Om mängden fosfor i vattnet kan reduceras minskar förutsättningarna för algproduktion.

– Det finns stor förbättringspotential för vattenkvaliteten i Östersjön. Vi ser att fosforjämvikten har förskjutits från sedimenten till vattenfasen. Det är viktigt att förutom att minska tillförseln av gödande ämnen också hitta sätt att hjälpa ekosystemet Östersjön på traven genom att öka inbindningen av fosforn till sedimenten, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Författarna till studien har också beräknat hur mycket fosfor som skulle kunna bindas till Östersjöns sediment om syrgassituationen förbättrades genom att göra jämförelser med uppmätta fosformängder i sedimentkärnor från syresatta bottnar.

– Resultaten från studien är ett bakslag för de forskare som driver tesen att Östersjön genomgått en flipp, det vill säga att Östersjösystemet har genomgått en genomgripande förändring som det inte skulle kunna återhämta sig från, säger Magnus Karlsson medförfattare till studien.

Artikeln från tidskriften Air, Soil and Water Research kan laddas ned via http://www.la-press.com/air-soil-and-water-research-journal-j99

För mer information kontakta:
Mikael Malmaeus, mikael.malmaeus@ivl.se
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev