1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-10-05] Hela klimatsystemet studeras i nytt EU-projekt
Nyhet | 2022-10-05
Vy över svenska fjällen

Hela klimatsystemet studeras i nytt EU-projekt

IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i ett nystartat EU-projekt som ska ta ett helhetsgrepp om samspelet mellan effekter, risker, anpassning och åtgärder mot klimatförändringar. Syftet är att bryta stuprörstänket för att kunna göra integrerade bedömningar.

– Det finns många klimatprojekt som fokuserar på exempelvis enbart klimatanpassning eller klimateffekter men väldigt få tar ett helhetsgrepp som det här projektet gör, säger Eskil Mattsson, projektledare och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet heter Nevermore, New enabling visions and tools for end-users and stakeholders thanks to a common modeling approach towards a climate neutral and resilient society, och ska pågå i fyra år med 16 deltagande organisationer från åtta europeiska länder. Från Sverige deltar förutom IVL även Energikontor Norr, Sveriges nordligaste energikontor som stöttar kommuner och företag i energi- och klimatarbetet. Forskningen ska utmynna i lämpliga rekommendationer till beslutsfattare och allmänheten med både tekniska åtgärder och politiska styrmedel, såväl lokalt som på EU-nivå.

– Det är ett ambitiöst projekt, men det gör det hela väldigt intressant och utmanande. Det finns en stor komplexitet som vi behöver beakta för att kunna ta fram bra lösningar på de klimatutmaningar vi står inför.

Målkonflikter och lokala intressekonflikter

Ett exempel på komplexitet är hur klimatförändringarna präglas av en mängd olika återkopplingseffekter, som till exempel risken för att skogsbränder ökar vid högre temperatur, bränder som i sin tur frigör koldioxid och sprider sot, som när det förs vidare i atmosfären lägger sig vid polerna, vilket gör att snö och glaciärer smälter än snabbare. För att kunna ta hänsyn till alla återkopplingar, både negativa och positiva, kommer en stor del av forskningen i projektet utgöras av modelleringsarbete.

Med en gedigen modellering till grund kommer förhoppningsvis projektet överbrygga mycket av det stuprörstänk som präglar klimatfrågan idag. Projektet kommer också studera olika målkonflikter som kan uppstå till följd av klimatförändringar, inte minst lokalt.

En typisk målkonflikt är den mellan klimatmål och målet att bevara den biologiska mångfalden. För att kunna fånga in just lokala intressekonflikter och olika geografiska, klimatmässiga och sociala förutsättningar ska forskarna arbeta med olika fallstudier, bland annat i norra Sverige, och då i nära samarbete med en samverkansgrupp tillsammans med Energikontor Norr.

– Vi ser fram emot att vara länken mellan forskning och lokala aktörer för att bidra till att skapa nya sätt att visualisera framtida scenarios och hitta lämpliga sätt att jobba med klimatanpassning, säger Lina Widenmo, projektledare på Energikontor Norr.

– Vi har många intressenter, från uttalat sårbara grupper som påverkas lokalt till stora industriaktörer, i Sverige inte minst i skogs- och energisektorn. Det kommer bli mycket kunskapsutbyte på många plan, säger Eskil Mattsson.

Vid frågor, kontakta:
Eskil Mattsson, tel: 010-788 67 34

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev