1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-02-15] Fullskaligt pilotprojekt ska återvinna fosfor ur alger på stränder
Pressmeddelande | 2012-02-15

Fullskaligt pilotprojekt ska återvinna fosfor ur alger på stränder

Nu kör IVL Svenska Miljöinstitutet i gång ett fullskaligt pilotprojekt i Trelleborg för fosforåtervinning ur alger som sköljts upp på land. Projektet kommer att utveckla en teknisk lösning för fosforåtervinning av kadmiumkontaminerat organiskt avfall. Effekten av den förbättrade fosforåtervinningen ökar även chanserna att använda algerna till biogasframställning.

Regeringen meddelade den 2 februari att den vill att återvinningscykeln för fosfor förbättras, bland annat eftersom fosfor är ett viktigt näringsämne och samtidigt en ändlig resurs som kan ta slut fortare än beräknat. Att få ett fungerande kretslopp för fosfor är också viktigt för att få mindre övergödning i Östersjön och förbättra situationen på stränder där algerna sköljs upp och ligger och ruttnar. Dessutom kan organiskt avfall som är renat från kadmium användas till biogasframställning. Därför har IVL Svenska Miljöinstitutet nu dragit i gång PhosCad — ett fullskaligt pilotförsök där processen för återvinningen av fosfor ur alger ska optimeras. — Det är väldigt roligt att vi genom projektet bidrar till att hantera ändliga naturresurser på ett hållbart sätt. Att sluta fosforkretsloppet och reducera kadmiumhalterna är viktigt. Det gör att vi kan minska övergödningen i våra hav och gå mot en giftfri miljö i jordbruket och slutligen i våra livsmedel, säger Björne Olsson, enhetschef Naturresurser & Miljöeffekter, IVL Svenska Miljöinstitutet. Försök med att använda tång och fintrådiga alger som förnybar källa genom biogasframställning och slamproduktion pågår redan i Trelleborgs kommun. Resultaten verkar lovande, men återvinningen av fosfor ur algresterna hindras av att de innehåller alltför höga kadmiumhalter. Återvinningsmetoden ska framför allt minska mängden kadmium i algresterna, eftersom det producerade slam som ska användas för gödsling på åkrar ska innehålla så låga halter som möjligt av kadmium. Återvinning av fosfor är även relevant för kommunala avloppsreningsverk. Resultaten från PhosCad kommer att kunna användas för att nå maximal återvinning av fosfor från kadmiumkontaminerat avloppsslam i Östersjöländerna. Den möjligheten har hittills varit väldigt begränsad. Detta är speciellt viktigt eftersom återföringen av fosfor sker främst genom spridningen av avloppsslam till åker- och skogsmark. De tekniska lösningarna som projektet tar fram kommer även att kunna hjälpa alla de kommuner som har allvarliga problem med uppsköljda stinkande alger på stränderna. Projektet PhosCad leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansieras av Nordiska Investeringsbanken. IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar sedan tidigare med flera olika projekt för att försöka hitta lösningar på fosfor- och övergödningsproblematiken. Bland annat pågår ett projekt med dikesfilter där kalkpellets håller kvar fosforn som läcker från jordbruksmark så att den inte går ut i sjöar och vattendrag. Resultat visar att upp till 60 procent av fosforn kan samlas upp via filtren.  För mer information om projektet vänligen kontakta: Mona Olsson Öberg, enhetschef vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-7886922 För bilder och allmän information kontakta: Sara Malmheden, pressansvarig, tel. 010-7886510

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev